Relacje Inwestorskie

Witamy w dziale Relacji Inwestorskich Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Od naszego debiutu giełdowego w 2007 roku utrzymujemy otwartą i proaktywną komunikację z naszymi inwestorami – po to, abyśmy mogli poznawać ich życzenia i potrzeby i na tej podstawie podejmować właściwe decyzje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Daniel Folian

Zastępca Prezesa Zarządu

Investment Case

5 powodów, aby zainwestować w Warimpex:

  1. Wieloletnie doświadczenie w realizacji i sprzedaży nieruchomości w ramach rozwoju portfela
  2. Wysoce zdywersyfikowany portfel ze względu na regiony (Polska, Rosja, Węgry, Niemcy, Austria) i rodzaje aktywów (biura i hotele)
  3. Synergie z działalności biznesowej jako deweloper i asset manager
  4. Zespół zarządzający z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej
  5. Zapewnienie przejrzystości poprzez zewnętrzne wyceny

Podstawowe dane finansowe

w TEUR 2022 Dynamika 2021
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 33.154 64% 20.267
Przychody ze sprzedaży – Hotele 9.273 92% 4.836
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 2.709 67% 1.618
Przychody ze sprzedaży razem45.13669%26.720
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży -16.100 52% -10.597
Wynik brutto ze sprzedaży29.03680%16.123
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 2.821
EBITDA 16.498 14% 14.512
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości 42.649 1.025
EBIT 59.148 281% 15.537
Wynik z działalności finansowej -6.522 -613
Wynik netto okresu (wynik finansowy netto) 42.864 258% 11.980
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11.353 128% 4.977
       
Suma bilansowa 455.068 17% 388.118
Kapitał własny 170.289 37% 124.717
Udział kapitału własnego 37 % 5 pp 32 %
Liczba akcji w szt. 54.000.000 54.000.000
Wynik na jedną akcję w EUR 0,82 249% 0,24
Akcje własne na dzień 31.12. w szt. 1.939.280 1.939.280
       
Liczba nieruchomości biurowych i komercyjnych 9 1 8
Powierzchnia biurowa do wynajęcia (skorygowana o udziały częściowe) 126.300 m² 28.800 m² 97.500 m²
m² z certyfikatami zrównoważonego rozwoju (skorygowane o udziały częściowe) 75.400 m² 21.600 m² 53.800 m²
w % całkowitej powierzchni 60 5 pp 55
Liczba hoteli 4 4
Ilość pokoi (skorygowana o udziały częściowe) 831 - 831
       
       
  31.12.2022Dynamika31.12.2021
Gross Asset Value (GAV) w mln EUR 429,3 17% 365,8
NNNAV na jedną akcję w EUR 3,78 37% 2,76
EPRA NTA 3,59 36% 2,63
Kurs akcji (ultimo) z ostatniego notowania w roku w EUR 0,65 -42% 1,12

Ład korporacyjny

Jako notowana na giełdzie spółka nieruchomościowa, Warimpex angażuje się w odpowiedzialny i przejrzysty ład korporacyjny. Poprzez rozwój i zarządzanie nieruchomościami, Warimpex kształtuje otoczenie pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Wpływ ten pociąga za sobą wysoki stopień odpowiedzialności, która stanowi integralną część kultury korporacyjnej, ale także kluczowy czynnik sukcesu.

Warimpex przestrzega zarówno Austriackiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego (ÖCGK), jak i polskich "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".