Relacje Inwestorskie

Witamy w dziale Relacji Inwestorskich Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG. Od naszego debiutu giełdowego w 2007 roku utrzymujemy otwartą i proaktywną komunikację z naszymi inwestorami – po to, abyśmy mogli poznawać ich życzenia i potrzeby i na tej podstawie podejmować właściwe decyzje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Daniel Folian

Zastępca Prezesa Zarządu

Investment Case

5 powodów, aby zainwestować w Warimpex:

  1. Wieloletnie doświadczenie w realizacji i sprzedaży nieruchomości w ramach rozwoju portfela
  2. Wysoce zdywersyfikowany portfel ze względu na regiony (Polska, Rosja, Węgry, Niemcy, Austria) i rodzaje aktywów (biura i hotele)
  3. Synergie z działalności biznesowej jako deweloper i asset manager
  4. Zespół zarządzający z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej
  5. Zapewnienie przejrzystości poprzez zewnętrzne wyceny

Podstawowe dane finansowe

w TEUR 2020 Dynamika 2019
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 20.604 4 % 19.861
Przychody ze sprzedaży – Hotele 3.607 -64 % 9.987
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 1.449 -19 % 1.794
Przychody ze sprzedaży razem25.660-19 %31.641
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży -11.288 -20 % -14.169
Wynik brutto ze sprzedaży14.371-18 %17.473
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 28.934
EBITDA 2.979 -90 % 29.858
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości -10.666 14.868
EBIT -7.687 44.726
Wynik z joint ventures -4.858 3.585
Wynik z działalności finansowej -21.426 25.756
Wynik netto okresu (wynik finansowy netto) -31.119 66.505
Wynik netto okresu (akcjonariusze jednostki dominującej) -29.691 61.472
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2.463 -41
       
Suma bilansowa 320.665 -10 % 356.559
Kapitał własny 108.792 -31 % 157.068
Udział kapitału własnego 34 % -10 pp 44 %
Ilość akcji w szt. 54.000.000 54.000.000
Wynik na jedną akcję w EUR -0,57 1,16
Akcje własne na dzień 31.12. w szt. 1.939.280 405.023 1.534.257
       
Ilość hoteli 4 4
Ilość pokoi (skorygowana o udziały częściowe) 796 796
Ilość nieruchomości biurowych i komercyjnych 8 8
Powierzchnia biurowa do wynajęcia (skorygowana o udziały częściowe) 92.800 m² 92.800 m²
m² z certyfikatami zrównoważonego rozwoju (skorygowane o udziały częściowe) 40.000 m² 40.000 m²
       
Sprawozdanie z działalności segmentów (joint ventures uwzględnione proporcjonalnie):
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 24.383 2 % 24.015
EBITDA – Investment Properties 16.488 2 % 16.170
Przychody ze sprzedaży – Hotele 7.483 -80 % 37.545
Net Operating Profit (NOP) -1.909 9.114
NOP na każdy dostępny pokój w EUR -2.784 13.395
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 1.449 -35 % 2.241
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 28.934
EBITDA – Development & Services -8.693 16.355
       
Ø Zatrudnienie w Grupie 201 -35 % 311
       
  31.12.2020Dynamika31.12.2019
     
Gross Asset Value (GAV) w mln EUR 301,8 -9 % 333,3
Net Asset Value (NAV) w mln EUR 128,4 -28 % 178,8
NAV na jedną akcję w EUR 2,46 -28 % 3,41
Kurs akcji (ultimo) z ostatniego notowania w roku w EUR 1,15 -32 % 1,63

Ład korporacyjny

Jako notowana na giełdzie spółka nieruchomościowa, Warimpex angażuje się w odpowiedzialny i przejrzysty ład korporacyjny. Poprzez rozwój i zarządzanie nieruchomościami, Warimpex kształtuje otoczenie pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Wpływ ten pociąga za sobą wysoki stopień odpowiedzialności, która stanowi integralną część kultury korporacyjnej, ale także kluczowy czynnik sukcesu.

Warimpex przestrzega zarówno Austriackiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego (ÖCGK), jak i polskich "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".