Program nabywania akcji własnych 2019

Warimpex podjął decyzję w sprawie Programu Skupu Akcji

Warimpex Finanz- und Beteiligungsaktiengesellschaft ("Warimpex" lub "Spółka") zamierza dokonać nabycia akcji własnych. W dniu 23 września 2019 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki zdecydowały o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych ("Program Skupu Akcji 2019") zgodnie z § 65 ust. 1 pkt. 4 i pkt. 8 austriackiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych (Aktiengesetz, "AktG") oraz na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale podjętej na trzydziestym trzecim corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 3 czerwca 2019 roku.

W ramach Programu Skupu Akcji 2019 akcje nabywać będzie Spółka. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie 1.000.000 sztuk, tj. 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego. W przypadku nabycia maksymalnej liczby 1.000.000 akcji po zakończeniu programu skupu akcji łącznie z akcjami już posiadanymi (939.280 akcji) w posiadaniu Spółki znalazłoby się 1.939.280 akcji własnych, co stanowić będzie 3,59% wysokości obecnego kapitału zakładowego. Odkup akcji ma się rozpocząć w dniu 1 października 2019 roku (warunki zamieszczono poniżej).

Szczegóły dotyczące Programu Skupu Akcji 2019 zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.warimpex.com/pl/strefa-inwestora/2019-share-buy-back-programme

Warunki Programu Skupu Akcji 2019:

Dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki uchwały upoważniającej: 3 czerwca 2019 roku.

Dzień opublikowania uchwały upoważniającej podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki: publikacji w dniu 3 czerwca 2019 roku dokonała spółka pressetext Nachrichtenagentur GmbH w elektronicznych systemach rozpowszechniania danych Thomson Reuters, Bloomberg oraz DowJones Newswire zgodnie z § 119 ust. 7 oraz ust. 9 Ustawy o Giełdzie (Börsegesetz,"BörseG") z 2018 roku w związku z § 2 austriackiego Rozporządzenia w sprawie Publikacji (Veröffentlichungsverordnung"VVO") z 2018 roku.

Początek i przewidywany okres trwania Programu Skupu Akcji 2019: zgodnie z przewidywaniami od 1 października 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Rodzaj akcji: akcje Spółki na okaziciela bez wartości nominalnej (ISIN AT0000827209).

Limit ceny: kwota nie niższa niż 30% poniżej oraz nie wyższa niż 10% powyżej średniej nieważonej wartości kursu zamknięcia w ciągu dziesięciu dni giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, poprzedzających skup akcji.

Charakter i cel Programu Skupu Akcji 2019: nabycie akcji własnych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu w celu dysponowania nimi w sposób przewidziany w przepisach ustawowych.

Ewentualny wpływ Programu Skupu Akcji 2019 na dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego: brak.

Liczba oraz przydział opcji na zakup akcji, które zostały lub zostaną przyznane pracownikom, kadrze kierowniczej oraz członkom organów Spółki lub podmiotów z nią powiązanych: Spółka nie zamierza przyznawać takich opcji.

Transakcje odkupu akcji będą zawierane przez instytucję finansową, której decyzje w zakresie terminu odkupu są podejmowane niezależnie od Spółki i która jest zobowiązana do przestrzegania warunków obrotu określonych w art. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 

Niniejsza publikacja na podstawie art. 17 Rozporządzenia MAR zastępuje zgodnie z § 9 VVO z 2018 roku publikację, o której mowa w § 4 ust. 2 VVO z 2018 roku.

 

Zastrzeżenie:

Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do kupna bądź objęcia papierów wartościowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone w szczególności do publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie czy Japonii. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zawarte) w szczególności nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również nie jest próbą zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie czy Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.

Niniejszy dokument nie stanowi zobowiązania Spółki do przyjmowania ofert odkupu akcji Spółki.

Data Liczba wykupionych akcji (szt.) (nabycie przez giełdę) Wykupione akcje w relacji do kapitału akcyjnego / dzień Wykupione akcje w relacji do kapitału akcyjnego razem Najwyższa zapłacona równowartość / akcję w EUR Najniższa zapłacona równowartość / akcję w EUR Średnia ważona równowartości wykupionych akcji w EUR Wartość wykupionych akcji w EUR
Total1,000,0000.0175%1.8519%1.7901.4301.60061,600,648.72
01.10.19 5,900 0.0109% 0.0109% 1.430 1.430 1.4300 8,437.00
02.10.19 6,000 0.0111% 0.0220% 1.450 1.450 1.4500 8,700.00
03.10.19 6,200 0.0115% 0.0335% 1.450 1.430 1.4429 8,946.10
04.10.19 6,400 0.0119% 0.0454% 1.455 1.450 1.4537 9,303.68
07.10.19 5,900 0.0109% 0.0563% 1.470 1.470 1.4700 8,673.00
08.10.19 5,800 0.0107% 0.0670% 1.490 1.465 1.4793 8,579.94
09.10.19 5,900 0.0109% 0.0780% 1.495 1.480 1.4910 8,796.84
10.10.19 7,000 0.0130% 0.0909% 1.500 1.500 1.5000 10,500.00
11.10.19 5,625 0.0104% 0.1013% 1.540 1.540 1.5400 8,662.50
14.10.19 7,200 0.0133% 0.1147% 1.570 1.550 1.5605 11,235.60
15.10.19 8,200 0.0152% 0.1299% 1.570 1.570 1.5700 12,874.00
16.10.19 8,900 0.0165% 0.1463% 1.580 1.580 1.5800 14,062.00
17.10.19 8,800 0.0163% 0.1626% 1.585 1.585 1.5850 13,948.00
18.10.19 4,811 0.0089% 0.1715% 1.555 1.550 1.5521 7,467.15
21.10.19 3,475 0.0064% 0.1780% 1.540 1.530 1.5404 5,352.89
22.10.19 8,900 0.0165% 0.1945% 1.580 1.560 1.5737 14,005.93
23.10.19 7,129 0.0132% 0.2077% 1.570 1.570 1.5700 11,192.53
24.10.19 6,935 0.0128% 0.2205% 1.560 1.560 1.5600 10,818.60
25.10.19 1,632 0.0030% 0.2235% 1.570 1.560 1.5694 2,561.24
28.10.19 8,800 0.0163% 0.2398% 1.580 1.570 1.5702 13,817.76
29.10.19 8,600 0.0159% 0.2558% 1.580 1.565 1.5666 13,473.02
30.10.19 2,056 0.0038% 0.2596% 1.565 1.560 1.5612 3,209.77
31.10.19 8,606 0.0159% 0.2755% 1.580 1.560 1.5632 13,452.64
04.11.19 8,216 0.0152% 0.2907% 1.575 1.555 1.5706 12,903.80
05.11.19 8,400 0.0156% 0.3063% 1.575 1.570 1.5705 13,192.20
06.11.19 7,641 0.0142% 0.3204% 1.575 1.550 1.5626 11,939.60
07.11.19 7,155 0.0133% 0.3337% 1.580 1.570 1.5747 11,266.98
08.11.19 6,560 0.0121% 0.3458% 1.570 1.565 1.5674 10,281.82
11.11.19 7,300 0.0135% 0.3593% 1.560 1.520 1.5501 11,315.58
12.11.19 6,555 0.0121% 0.3715% 1.555 1.540 1.5442 10,121.97
13.11.19 6,265 0.0116% 0.3831% 1.540 1.540 1.5400 9,648.10
14.11.19 6,200 0.0115% 0.3946% 1.545 1.535 1.5421 9,561.02
15.11.19 6,265 0.0116% 0.4062% 1.560 1.550 1.5590 9,766.95
18.11.19 8,693 0.0161% 0.4223% 1.580 1.575 1.5799 13,733.98
19.11.19 9,179 0.0170% 0.4393% 1.590 1.580 1.5815 14,516.31
20.11.19 7,296 0.0135% 0.4528% 1.590 1.580 1.5823 11,544.46
21.11.19 9,497 0.0176% 0.4704% 1.580 1.575 1.5795 15,000.51
22.11.19 2,799 0.0052% 0.4755% 1.570 1.570 1.5700 4,394.43
25.11.19 9,600 0.0178% 0.4933% 1.590 1.590 1.5900 15,264.00
26.11.19 11,500 0.0213% 0,5146% 1.620 1.600 1.6019 18,421.85
27.11.19 12,000 0.0222% 0.5368% 1.610 1.610 1.6100 19,320.00
28.11.19 12,300 0.0228% 0.5596% 1.620 1.620 1.6200 19,926.00
29.11.19 12,740 0.0236% 0.5832% 1.690 1.675 1.6808 21,412.88
02.12.19 14,200 0.0263% 0.6095% 1.690 1.680 1.6801 23,857.42
03.12.19 14,800 0.0274% 0.6095% 1.675 1.640 1.6488 24,402.39
04.12.19 15,541 0.0288% 0.6657% 1.600 1.600 1.6000 24,865.60
05.12.19 17,000 0.0315% 0.6972% 1.600 1.600 1.6000 27,200.00
06.12.19 17,350 0.0321% 0.7293% 1.600 1.600 1.6000 27,760.00
09.12.19 14,484 0.0268% 0.7561% 1.640 1.600 1.6194 23,455.39
10.12.19 14,530 0.0269% 0.7830% 1.635 1.3630 1.6307 23,694.07
11.12.19 16,695 0.0309% 0.8139% 1.630 1.620 1.6276 27,172.78
12.12.19 18,500 0.0343% 0.8482% 1.630 1.620 1.6296 30,148.34
13.12.19 19,200 0.0356% 0.8838% 1.630 1.630 1.6300 31,296.00
16.12.19 17,000 0.0315% 0.9152% 1.630 1.590 1.6153 27,460.44
17.12.19 8,489 0.0157% 0.9310% 1.630 1.610 1.6134 13,696.15
18.12.19 16,100 0.0298% 0.9608% 1.630 1.600 1.6274 26,201.14
19.12.19 16,300 0.0302% 0.9910% 1.630 1.620 1.6233 26,459.79
20.12.19 16,400 0.0304% 1.0213% 1.630 1.630 1.6300 26,732.00
23.12.19 15,494 0.0287% 1.0500% 1.630 1.620 1.6229 25,145.21
27.12.19 14,800 0.0274% 1.0774% 1.635 1.630 1.6319 24,152.12
30.12.19 13,164 0.0244% 1.1018% 1.630 1.625 1.6277 21,427.04
02.01.20 12,400 0.0230% 1.1248% 1.630 1.620 1.6238 20,135.12
03.01.20 0 0.0000% 1.1248% 1.630 1.620 0.0000 0.00
06.01.20 0 0.0000% 1.1248% 1.630 1.620 0.0000 0.00
07.01.20 12,190 0.0226% 0.0000% 1.630 1.590 1.6190 19,735.73
08.01.20 12,972 0.0240% 1.1714% 1.600 1.600 1.6000 20,755.20
09.01.20 11,870 0.0220% 1.1934% 1.620 1.600 1.6033 19,030.93
10.01.20 11,418 0.0211% 1.2145% 1.620 1.610 1.6165 18,457.20
13.01.20 10,156 0.0188% 1.2333% 1.620 1.600 1.6011 16,261.08
14.01.20 6,906 0.0128% 1.2461% 1.620 1.595 1.6078 11,103.40
15.01.20 10,190 0.0189% 1.2650% 1.620 1.620 1.6200 16,507.80
16.01.20 9,580 0.0177% 1.2827% 1.630 1.620 1.6220 15,538.76
17.01.20 8,748 0.0162% 1.2989% 1.630 1.620 1.6249 14,214.63
20.01.20 7,532 0.0139% 1.3129% 1.630 1.610 1.6199 12,201.01
21.01.20 7,993 0.0148% 1.3277% 1.620 1.610 1.6196 12,945.78
22.01.20 9,607 0.0178% 1.3454% 1.630 1.620 1.6290 15,650.09
23.01.20 7,777 0.0144% 1.3598% 1.630 1.625 1.6298 12,675.11
24.01.20 1,374 0.0025% 1.3624% 1.630 1.620 1.6207 2,226.86
27.01.20 8,690 0.0161% 1.3785% 1.620 1.600 1.6064 13,959.62
28.01.20 9,344 0.0173% 1.3958% 1.610 1.590 1.5983 14,934.52
29.01.20 9,911 0.0184% 1.4141% 1.610 1.600 1.6078 15,934.91
30.01.20 617 0.0011% 1.4153% 1.610 1.590 1.5982 986.09
31.01.20 9,765 0.0181% 1.4334% 1.610 1.600 1.6008 15,631.81
03.02.20 10,626 0.0197% 1.4530% 1.610 1.625 1.6126 17,135.17
04.02.20 8,388 0.0155% 1.4686% 1.630 1.600 1.6052 13,464.08
05.02.20 9,345 0.0173% 1.4859% 1.630 1.620 1.6264 15,198.43
06.02.20 8,874 0.0164% 1.5023% 1.630 1.620 1.6256 14,425.13
07.02.20 9,635 0.0178% 1.5202% 1.630 1.620 1.6296 15,701.58
10.02.20 10,124 0.0187% 1.5389% 1.630 1.630 1.6300 16,502.12
11.02.20 6,249 0.0116% 1.5505% 1.630 1.610 1.6168 10,103.20
12.02.20 4,206 0.0078% 1.5583% 1.620 1.620 1.6200 6,812.72
13.02.20 5,958 0.0110% 1.5693% 1.625 1.620 1.6201 9,652.56
14.02.20 8,736 0.0162% 1.5855% 1.630 1.620 1.6236 14,183.77
17.02.20 9,341 0.0173% 1.6028% 1.640 1.610 1.6231 15,161.38
18.02.20 6,922 0.0128% 1.6256% 1.645 1.630 1.6432 11,374.23
19.02.20 10,639 0.0197% 1.6353% 1.685 1.650 1.6613 17,674.57
20.02.20 11,212 0.0208% 1.6561% 1.790 1.680 1.7031 19,095.16
21.02.20 10,376 0.0192% 1.6753% 1.770 1.750 1.7577 18,237.90
24.02.20 12,590 0.0233% 1.6986% 1.700 1.640 1.6739 21,074.40
25.02.20 13,537 0.0251% 1.7237% 1.685 1.660 1.6644 22,531.52
26.02.20 12,806 0.0237% 1.7474% 1.640 1.555 1.5783 20,212.22
27.02.20 14,423 0.0267% 1.7741% 1.595 1.460 1.5739 22,699.78
28.02.20 17,823 0.0330% 1.8071% 1.510 1.430 1.4617 26,052.59
02.03.20 9,105 0.0169% 1.8239% 1.580 1.550 1.5613 14,215.64
03.03.20 14,698 0.0272% 1.8512% 1.590 1.550 1.5609 22,941.81
04.03.20 370 0.0007% 1.8519% 1.600 1.570 1.5773 583.60