Zastrzeżenie Prawne

W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie dokumentów i informacji zawartych na następnej stronie internetowej, której dotyczy niniejsze oświadczenie, może podlegać ograniczeniom. Żaden z dokumentów i informacji przedstawionych na następnej stronie internetowej nie stanowi oferty sprzedaży ani próby pozyskania oferty kupna papierów wartościowych Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft („Warimpex”), a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w Australii, Kanadzie lub Japonii lub w jakimkolwiek innym kraju, w którym informacje przedstawione na następnej stronie internetowej nie mogą być prezentowane lub w stosunku do osób objętych zakazem bycia adresatami takich informacji. Wszystkie osoby odwiedzające następną stronę internetową są zobowiązani do uzyskania informacji na temat powyższych ograniczeń oraz do przestrzegania tych ograniczeń.

W szczególności, dokumenty i informacje zawarte na następnej stronie internetowej podlegają zakazowi przekazywania na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz dystrybucji na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz zakazowi dystrybucji lub ujawniania osobom „amerykańskim” – U.S. persons (zgodnie z definicją w Regulacji S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych – US Securities Act of 1933, ze zmianami („ustawa Securities Act”)) a także zakazowi rozpowszechniania w formie publikacji powszechnie dostępnych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Papiery wartościowe emitowane przez Emitenta, opisane w dokumentach i informacjach zawartych na następnej stronie internetowej nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami ustawy Securities Act a tym samym, z zastrzeżeniem uprzedniej rejestracji lub określonych wyłączeń, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, proponowania nabycia lub wydania na rzecz osób „amerykańskich” – U.S. persons.

Dokumenty i informacje zawarte na następnej stronie przeznaczone są wyłącznie dla inwestorów zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach oferty publicznej skierowanej do takich inwestorów, z których każdy uprawniony jest do złożenia zapisu na oferowane obligacje za cenę nie niższą niż [220,000] złotych (tj. kwotę przekraczająca równowartość 50.000 EUR w PLN), a kopiowane lub rozpowszechnianie przez odbiorcę takich informacji jest zakazane.

Wybierając przycisk „POTWIERDZAM”:

(a) potwierdzają Państwo, że nie mają Państwo siedziby/miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii, Kanadzie lub Japonii lub w jakimkolwiek innym kraju, w którym informacje znajdujące się na następnej stronie internetowej nie mogą być prezentowane, ani nie wchodzą Państwo na następną stronę internetową z miejsca znajdującego się w którymkolwiek z powyższych krajów oraz że nie są Państwo osobą „amerykańską” – U.S. person, lecz zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem są Państwo osobą uprawnioną do uzyskania takich informacji;

(b) zobowiązują się Państwo do nieprzekazywania dokumentów i informacji zawartych na następnej stronie internetowej żadnej osobie zamieszkałej w lub znajdującej się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii, Kanady lub Japonii lub w jakiegokolwiek innego kraju, w którym informacje znajdujące się na następnej stronie internetowej, której dotyczy niniejsze oświadczenie, nie mogą być prezentowane; oraz

(c) potwierdzają Państwo, że w pełni zrozumieli i potwierdzają treść powyższego zastrzeżenia.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody lub nie mogą potwierdzić treści któregokolwiek z powyższych punktów (a), (b) lub (c), zobowiązani są Państwo do wybrania przycisku „NIE POTWIERDZAM”.