Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się co najmniej raz w roku w siedzibie Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG w Wiedniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez publiczne ogłoszenie z 28-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nadzwyczajnych walnych zgromadzeń obowiązuje 21-dniowy termin zawiadomienia. Akcjonariusze, którzy byli akcjonariuszami na koniec dziesiątego dnia przed dniem Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), są uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane jest przedłożenie dowodu wpłaty.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podejmowana jest decyzja o podziale zysków, zatwierdzane są działania zarządu i rady nadzorczej, wybierany jest biegły rewident oraz ustalane jest wynagrodzenie dla rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie

2012