· Press Release

Wynik Warimpexu po trzech kwartałach na wyraźnym plusie

Wiedeń/Warszawa, 29 listopada 2023 r. - W pierwszych trzech kwartałach, w których warunki rynkowe nadal pozostawały wymagające, Grupa Warimpex wypracowała zdecydowanie pozytywne wyniki. Wzrost przychodów z działalności operacyjnej o 16% oraz wskaźnika EBITDA o 5% potwierdza nadal świetną kondycję operacyjną spółki. Po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych i wyceny nieruchomości wynik netto okresu wyniósł 3,2 mln EUR w porównaniu do 13,6 mln EUR w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. W ostatnim okresie działalność Spółki skupiała się na uchwale zatwierdzającej nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji w nieruchomości biurowe i komercyjne w Darmstadt oraz na ukończeniu projektu Mogilska 35 Office w Krakowie już po dniu bilansowym.

„Nasza długofalowa strategia pozwala nam zachować niezbędną elastyczność i długoterminową stabilność nawet w trudnym otoczeniu rynkowym, aby planować projekty deweloperskie i skutecznie je realizować” - mówi prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch. „Dzięki temu możemy wykazać wyraźnie pozytywne wyniki również za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.”

Pozytywna dynamika w działalności operacyjnej

Trend z pierwszych dwóch kwartałów utrzymał się w ostatnim czasie, a Warimpex odnotował wzrost całościowych przychodów o 16% do 37,5 mln EUR. Jest to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży dzięki wyższym wskaźnikom wynajmu polskich nieruchomości biurowych oraz biurowca Avior Tower w St. Petersburgu, który od stycznia 2023 roku jest wynajęty w całości. Nie dokonano żadnych transakcji sprzedaży nieruchomości, takich jak w ubiegłym roku w Budapeszcie. Wskaźnik EBITDA wzrósł więc o 5% z 15,9 mln EUR do 16,7 mln EUR, głównie za sprawą wzrostu przychodów ze sprzedaży.

EBIT spadł z 21,5 mln EUR do 14,7 mln EUR, co wynika ze spadku wyniku z tytułu amortyzacji i korekty wartości z 5,5 mln EUR do -2 mln EUR. Wynik z działalności finansowej spadł z -5,6 mln EUR do -8,9 mln EUR. Głównym powodem są niższe dodatnie różnice kursowe oraz nieco wyższe koszty z tytułu odsetek. Jedynie 20% zobowiązań finansowych podlega zmiennemu oprocentowaniu, a zatem ryzyko stopy procentowej sklasyfikowano jako umiarkowane. W ostatecznym rozrachunku wynik netto okresu wyniósł 3,2 mln EUR w porównaniu do 13,6 mln EUR w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku.

Inwestycje w obiekty biurowe ukierunkowane na zrównoważony rozwój

Biurowiec Mogilska 35 Office w Krakowie o powierzchni użytkowej ok. 11 900 m2 z certyfikatem BREEAM „Excellent” został ukończony zgodnie z planem po dniu bilansowym. Niemal połowa powierzchni jest na ten moment wynajęta. Obecnie trwają prace nad aranżacją i wykończeniem wnętrz dla najemców.

W przyszłości Waimpex planuje realizację dużego projektu, jakim jest budowa obiektów biurowych w niemieckim mieście Darmstadt. Na terenie „Telekom City” w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu greet, w doskonałej lokalizacji położone są rezerwowe działki przeznaczone na ten cel. Ważnym kamieniem milowym na drodze do realizacji tego projektu było podjęcie we wrześniu uchwały zatwierdzającej plan zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że można na tym terenie budować obiekty biurowe i handlowe o powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji maks. 77 500 m2. Prace związane z planowaniem realizacji pierwszego obiektu „West Yard 29” o powierzchni terenu brutto ok. 13 800 m2 są już bardzo zaawansowane. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony po dniu bilansowym. Rozpoczęcie budowy uzależnione będzie od korzystnych warunków rynkowych w danym okresie i od zabezpieczenia zainteresowania najemców, a to oznacza, że nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie 2024 roku.

W przygotowaniu są kolejne inwestycje deweloperskie, takie jak obiekt wielofunkcyjny MC 55 w Białymstoku o powierzchni ok. 38 500 m2 oraz obiekt biurowo-mieszkalny Chopin o powierzchni ok. 21 200 m2 w Krakowie. Dla obu projektów wydane już zostały pozwolenia na budowę. W Rosji nie są planowane żadne nowe inwestycje deweloperskie.

Perspektywa 2024

Kierownictwo spółki Warimpex nadal bacznie śledzi rozwój sytuacji geopolitycznej i skutki bieżących wydarzeń, takie jak wzrosty cen i stóp procentowych. „Działalność operacyjna koncentruje się na kontynuowaniu projektów realizowanych na posiadanych gruntach rezerwowych” – mówi Franz Jurkowitsch. „Celem całej Grupy jest również potwierdzanie wdrażanych koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów dla poszczególnych nieruchomości oraz tworzenie warunków dla nowoczesnego środowiska pracy w najwyższej jakości.”

Wskaźniki finansowe za trzy pierwsze kwartały 2023 roku:

w TEUR

1-9/2023

Dynamika

1-9/2022

Przychody ze sprzedaży – Investment Properties

28 096

17 %

23 912

Przychody ze sprzedaży – Hotele

8 425

27 %

6 613

Przychody ze sprzedaży – Development & Services

1 015

-47 %

1 908

Przychody ze sprzedaży razem

37 536

16 %

32 433

Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży

12 610

7%

11 742

Wynik brutto ze sprzedaży

24 926

20 %

20 691

Wynik ze sprzedaży nieruchomości

-

-

2 821

EBITDA

16 745

5%

15 948

Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości

-2 029

-

5 535

EBIT

14 716

-31 %

21 482

Wynik z działalności finansowej

-8 908

60 %

-5 573

Wynik netto okresu

3 245

-76 %

13 576

    

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

20 657

155 %

8 092

    
 

30.06.2023

Dynamika

31.12.2022

Gross Asset Value (GAV) w mln EUR

393,9

- 8%

429,3

NNNAV na jedną akcję w EUR

3,33

- 12%

3,78

EPRA NTA

3,16

-12 %

3,59

Kurs akcji (ultimo) z ostatniego notowania w roku w EUR

0,78

20 %

0,65

in EUR ’000

1–9/2023

Change

1–9/2022

Investment Properties revenues

28,096

17%

23,912

Hotels revenues

8,425

27%

6,613

Development and Services revenues

1,015

-47%

1,908

Total revenues

37,536

16%

32,433

Expenses directly attributable to revenues

12,610

7%

11,742

Gross income from revenues

24,926

20%

20,691

Gains or losses from the disposal of properties

-

-

2,821

EBITDA

16,745

5%

15,948

Depreciation, amortisation, and remeasurement

-2,029

-

5,535

EBIT

14,716

-31%

21,482

Financial result

-8,908

60%

-5,573

Profit or loss for the period

3,245

-76%

13,576

    

Net cash flow from operating activities

20,657

155%

8,092

    
 

30/6/2023

Change

31/12/2022

Gross asset value (GAV) in EUR millions

393.9

-8%

429.3

NNNAV per share in EUR

3.33

-12%

3.78

EPRA NTA

3.16

-12%

3.59

End-of-period share price in EUR

0.78

20%

 

Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG at a glance

Warimpex is a real estate development and investment company that was founded in 1959. The firm is headquartered in Vienna and is listed on the stock exchanges in Vienna and Warsaw. Warimpex develops properties and operates them itself until the time at which the highest added value can be realised through sale. The company optimally combines the long-term strategic planning and short decision-making channels of a family-run business with the transparency and financial flexibility of a listed firm. In addition, Warimpex has more than 60 years of business experience in Central and Eastern Europe, where it serves as a true pioneer, for example with the development of the region’s first design hotel. Warimpex has developed properties worth more than one billion euros over the past 40 years and is deeply anchored in Poland, Russia, Hungary, Germany, and Austria to this day.

Contact:

Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG
Christoph Salzer, presse@warimpex.com
Daniel Folian, investor.relations@warimpex.com
Tel. +43 1 310 55 00
www.warimpex.com

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH
Nele Renzenbrink, Barbara Hirsch
presse@warimpex.com 
Tel. +43 660 4895395

Newsletter-Subscription

Newsletter Warimpexu oraz alerty wysyłane są w języku angielskim.

Jeżeli są Państwo już zapisani, możecie zmienić swoje dane tutaj: Resend Confirmation